כללי

שירותים הניתנים בלא תשלום

כל אדם שנפטר בישראל זכאי לסל שירותי קבורה במסגרת חוק הביטוח הלאומי. שירותים אלו ניתנים בלא תשלום רק אם הקבורה נעשית במקום מגוריו של הנפטר, שנקבע על פי רישומו ברישום האוכלוסין. לפיכך כל תושב כפר סבא, שנפטר בישראל ושמיועד להיקבר בכפר סבא, זכאי לכל השירותים הניתנים בלא תשלום על פי תקנות הביטוח הלאומי: (לחץ למעבר …

שירותים הניתנים בתשלום

שירותי חברה קדישא כפר סבא הניתנים בתשלום על פי תקנות הביטוח הלאומי:   • העברה מחוץ לתחום שיפוט העיר שבה מתגוררים המנוח או המנוחה. • שירותי הלנה בקירור עד למועד הלוויה, מעבר ליום הפטירה הראשון שאת הוצאותיו מכסה הביטוח הלאומי. • מעבר מסע הלוויה דרך הבית או מקום אחר לשם מתן כבוד אחרון: את תעריפי …